OBCHODNÍ PODMÍNKY - iTasky.cz

nákupní košík
Přejít na obsah

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti
ESWAY trade s.r.o.
provozovatele www.itasky.cz
    
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi :  ESWAY trade s.r.o. IČO:03228878,DIČ: CZ03228878, Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229054, se sídlem:  Pod Lipami 1069, Řevnice 252 30, tel. 602 787184, www.itasky.cz (dále  jen jako prodávající)

                   a

Zákazníkem (dále jen jako kupující).

 • PRÁVA A POVINNOSTI
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu množství zboží uvedené  v objednávce nebo v kupní smlouvě a kupující je povinen zaplatit určenou  nebo sjednanou kupní cenu.
Kupujícíl má právo odstoupit od smlouvy (objednávky) do doby, než  jí výslovně schválí k výrobě (tzn. potvrdí korekturu a cenovou  nabídku). Tím však nezaniká jeho právo na reklamaci zakázky, pokud bude  obsahovat vady.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující  opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.  Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna  založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním  jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným  snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se  vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu  nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po  uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy  známou.

 • ODBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
 • Zboží kupující u prodávajícího objednává prostřednictvím písemné  elektronické objednávky, která je považována za návrh uzavření kupní  smlouvy. Prodávající je však oprávněn akceptovat i objednávku v jiné  formě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito  obchodními podmínkami i s reklamačním řádem, které si pozorně přečetl.  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení převzaté objednávky  kupujícího ze strany prodávajícího, nebo dodáním objednaného zboží.

 • DODÁNÍ ZBOŽÍ
 •       Odběr zboží je možný těmito způsoby:
 • Osobně –zboží je možné vyzvednout po předchozí tel. domluvě - tel. 602 787 184 na adrese Pod Lipami 1069, Řevnice 252 30
 • PPL /DPD  smluvní přepravce 130Kč bez DPH za 1 / balík. Termín dodání je následný den po expedici.


 • Přepravu zboží na místo dodání určené v objednávce zboží  kupujícím zajišťuje na náklady kupujícího prodávající pokud nestanoví  konkrétní smlouva jinak.
  V případě, že na základě objednávky bude zboží odesláno  kupujícímu, který je od dopravce bez udání důvodu nepřevezme, je  prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu zaplacení storno poplatku ve  výši 1.000,- Kč bez DPH, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
  Kupující je povinen potvrdit svým podpisem dodání zboží na  Dodacím listě, který je nedílnou součástí dodávky. Zároveň je kupující  povinen zkontrolovat dodané zboží a přesvědčit se o vlastnostech a  množství a případně námitky písemně na Dodacím listu vyznačit.  Neučiní-li tak, pozbývá odběratel z případných vad jakékoli nároky.  Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo  kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající  v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny  místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku  odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.
  V případě, že je kupující v prodlení s jakýmkoliv finančním  závazkem vůči společnosti ESWAY trade s.r.o. , je prodávající oprávněn  zadržet dodání zboží do doby, než bude tento finanční závazek a náklady,  které prodávajícímu v souvislosti s prodlením vznikly, prokazatelně  vyrovnány.
  Zboží je až do úplného zaplacené ve vlastnictví společnosti společnosti ESWAY trade s.r.o.
  Pokud nebude uhrazena celková kupní cena za dodané zboží, je  společnost společnosti ESWAY trade s.r.o. oprávněna odvézt tu část  zboží, která nebyla v plné výši uhrazena.
  Okamžikem dodání zboží přechází veškerá odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu zboží na kupujícího.

 • REKLAMACE
 • Zboží, které je dodáváno přepravcem má kupující právo nepřevzít,  pokud je zjevně porušený obal, nebo je zásilka výrazně znečištěna a dá  se tedy předpokládat, že obsah zásilky je poničený nebo neúplný. V tomto  případě je kupující povinen o tomto nepřevzetí informovat prodávajícího  a zajisti, aby prodávající měl všechny podklady pro uplatnění náhrady  škody vůči přepravci. Na takovouto zakázku se pohlíží jako na nedodanou a  zákazník má právo uplatnit reklamaci.
  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do  dvou dnů ode dne, kdy zboží převzal, zajistit jeho důkladnou a odbornou  prohlídku. Prodávající odpovídá pouze za ty vady zboží, které zboží mělo  v době dodání.
  V případě zjištění vady kvality zboží je toto kupující povinen  písemně, formou reklamace, oznámit prodávajícímu a to nejpozději do 5-  ti dnů ode dne, kdy zboží převzal, pokud tak neučiní jeho nárok  reklamace vady zboží zaniká.
  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b) na odstranění vady opravou věci,
  • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • d) odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení  vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu  nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li  kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li  prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady  neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou  slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo  neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo  odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své  volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu  způsobit nepřiměřené náklady.
  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne  odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od  smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu  prodávajícího.
  Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů.
  Za neoprávněnou nebo neúplnou reklamaci si prodávající účtuje  manipulační poplatek 200,- Kč, který je úhradou administrativních  nákladů.
  Záruka na jakost na zboží dodávané prodávajícím. se poskytuje po dobu, po kterou ji poskytuje výrobce jednotlivých produktů.
  Záruka na kvalitu zboží se řídí lhůtou oznámení 5.dnů s odkazem  na povinnost zajištění jeho důkladné a odborné prohlídky do dvou dnů od  převzetí zboží.
  smluvní straně.smluvní straně.smluvní straně.

 • ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY
 • Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od objednávky  (smlouvy), která je realizována jako zakázkový výroba, pouze do doby,  než jí výslovně schválí k výrobě (tzn. potvrdí korekturu a cenovou  nabídku).
  Kupující má právu odstoupit od objednávky (smlouvy) zakázkové  výroby po jejím schválení (tzn. potvrzení korektury a cenové nabídky) z  důvodu závažného porušení smlouvy prodávajícím, pouze nedodá-li  prodávající zboží do 30. dnů po domluveném termínu dodání, není-li toto  prodlení prokazatelně způsobeno dopravcem.
  Prodávající má právo kupní smlouvu (závazné objednávky) kdykoliv v  určené dodací lhůtě zrušit stane-li se plnění nemožným pokud se  nedohodne s kupujícím na novém plnění. V tomto případě nenese  prodávající za toto jednostranné zrušení kupní smlouvy (závazné  objednávky) žádnou odpovědnost.
  Prodávající má právo odstoupit od objednávky (smlouvy) z důvodu  závažného porušení smlouvy odběratelem v případě, že je odběratel  v prodlení s úhradou ceny zboží větším než 15. dnů ode dne splatnosti  vystaveného dokladu.
  K odstoupení od objednávky (smlouvy) může dojít také na základě dohody obou stran.
  Odstoupení od objednávky (smlouvy) musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • S informace o zákaznících je zacházeno v souladu s platnými  ustanoveními zákonů ČR (zák č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve  znění pozdějších novel).
  Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení v souladu se  zákonem. Prodávající veškeré získané údaje od zákazníků užívá výhradně  pro svou potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou  přepravci, kterým jsou údaje sdělovány pouze v rozsahu, aby zásilky  mohly být doručeny.
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o  informacích jemu sdělených dodavatelem, především o know-how, finančních  poměrech, marketingu, organizaci, informace technického charakteru,  obchodních postupů, cenové politiky, podmínkách smluv včetně těchto podmínek.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat na základě písemné žádosti.Veškeré osobní údaje budou vymázány z databáze zákazníků.

 • REKLAMACE
 • Zboží, které je dodáváno přepravcem má kupující právo nepřevzít, pokud je zjevně porušený obal, nebo je zásilka výrazně znečištěna a dá se tedy předpokládat, že obsah zásilky je poničený nebo neúplný. V tomto případě je kupující povinen o tomto nepřevzetí informovat prodávajícího a zajisti, aby prodávající měl všechny podklady pro uplatnění náhrady škody vůči přepravci. Na takovouto zakázku se pohlíží jako na nedodanou a zákazník má právo uplatnit reklamaci.
  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do dvou dnů ode dne, kdy zboží převzal, zajistit jeho důkladnou a odbornou prohlídku. Prodávající odpovídá pouze za ty vady zboží, které zboží mělo v době dodání.(Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních)
  V případě zjištění vady kvality zboží je toto kupující povinen písemně, formou reklamace, oznámit prodávajícímu a to nejpozději do 5- ti dnů ode dne, kdy zboží převzal, pokud tak neučiní jeho nárok reklamace vady zboží zaniká.
  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b) na odstranění vady opravou věci,
  • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • d) odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů.
  Za neoprávněnou nebo neúplnou reklamaci si prodávající účtuje manipulační poplatek 200,- Kč, který je úhradou administrativních nákladů.
  Záruka na jakost na zboží dodávané prodávajícím. se poskytuje po dobu, po kterou ji poskytuje výrobce jednotlivých produktů.
  Záruka na kvalitu zboží se řídí lhůtou oznámení 5.dnů s odkazem na povinnost zajištění jeho důkladné a odborné prohlídky do dvou dnů od převzetí zboží.
   
 • ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY ( SMLOUVY )
 • Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od objednávky (smlouvy), která je realizována jako zakázkový výroba, pouze do doby, než jí výslovně schválí k výrobě (tzn. potvrdí korekturu a cenovou nabídku).
  Kupující má právu odstoupit od objednávky (smlouvy) zakázkové výroby po jejím schválení (tzn. potvrzení korektury a cenové nabídky) z důvodu závažného porušení smlouvy prodávajícím, pouze nedodá-li prodávající zboží do 30. dnů po domluveném termínu dodání, není-li toto prodlení prokazatelně způsobeno dopravcem.
  Prodávající má právo kupní smlouvu (závazné objednávky) kdykoliv v určené dodací lhůtě zrušit stane-li se plnění nemožným pokud se nedohodne s kupujícím na novém plnění. V tomto případě nenese prodávající za toto jednostranné zrušení kupní smlouvy (závazné objednávky) žádnou odpovědnost.
  Prodávající má právo odstoupit od objednávky (smlouvy) z důvodu závažného porušení smlouvy odběratelem v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou ceny zboží větším než 15. dnů ode dne splatnosti vystaveného dokladu.
  K odstoupení od objednávky (smlouvy) může dojít také na základě dohody obou stran.
  Odstoupení od objednávky (smlouvy) musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.
   
 • ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění zde uvedeném a jsou  nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupující stvrzuje, že si tyto  obchodní podmínky přečetl a zasláním objednávky s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.
  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních  podmínek. Povinnost písemného oznámení změn je splněna umístěním na internetové stránce prodávajícího námitky písemně na Dodacím listu vyznačit. Neučiní-li tak, pozbývá odběratel z případných vad jakékoli nároky. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.
  V případě, že je kupující v prodlení s jakýmkoliv finančním závazkem vůči společnosti ESWAY trade s.r.o. , je prodávající oprávněn zadržet dodání zboží do doby, než bude tento finanční závazek a náklady, které prodávajícímu v souvislosti s prodlením vznikly, prokazatelně vyrovnány.
  Zboží je až do úplného zaplacené ve vlastnictví společnosti společnosti ESWAY trade s.r.o.
  Pokud nebude uhrazena celková kupní cena za dodané zboží, je společnost společnosti ESWAY trade s.r.o. oprávněna odvézt tu část zboží, která nebyla v plné výši uhrazena.
  Okamžikem dodání zboží přechází veškerá odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu zboží na kupujícího.
  Návrat na obsah